Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

Historie vzdělávacího spolku Schola ludus

Česko-německý vzdělávácí spolek Schola ludus byl založen 12.května 2005. Tomu předcházela od února 2004 setkávání rodičů s dětmi ve skupince, která dostala jméno „Rákosníček“. Brzy však bylo jasné, že pro realizování dalších aktivit a nápadů, které se během našich setkávání zrodily, je nutné najít jinou formu. Dospěli jsme k rozhodnutí založit vzdělávací spolek, který by se nadále věnoval práci s vícejazyčnými dětmi a zároveň rozšířil své pole působnosti na oblast vzdělávání dospělých.

Název Schola ludus (Škola hrou) má symbolizovat cíle spolku – vzdělávání formou hry v každém věku a v každé sféře lidské činnosti. K pojmenování spolku nás inspiroval zejména Jan Ámos Komenský (Comenius), velký učitel národů, který je pojmem takřka na celém světě.

 

Cíle spolku

Spolek byl založen s cíli podporovat zprostředkováním české kultury, historie a politiky spolupráci a porozumění mezi Čechy a Němci a napomáhat jazykové a kulturní kompetenci dětí s českými kořeny.

 

Podpora dvoj- a vícejazyčnosti, vzdělávání

Hlavním úkolem spolku je podporovat první a druhou mateřskou řeč resp. dvě rovnoprávné mateřské řeči tak, aby byla úroveň jazykové kompetence v obou řečech srovnatelná. V německy hovořícím prostředí, s německy mluvícími vzdělávacími a sociálními institucemi, to znamená napomáhat českému jazykovému vývoji zvlášť intenzivně. K tomu slouží pravidelná setkání dětí různého věku s nabídkami odpovídajícími jednotlivým věkovým skupinám. Pro předškolní a školní děti nabízíme pravidelně vyučování v češtině, kde jsou dětem zprostředkovávány vedle spisovného jazyka také věcné znalosti a vědomosti z oblasti zeměpisu a dějepisu.

  

Zprostředkování české kultury

Jeden z úkolů spolku představuje prezentace české kultury a historie široké německé veřejnosti jako příspěvek ke vzdělávání a porozumění mezi Čechy a Němci. 

Ve středu naší práce stojí celoživotní vzdělávání a výměna mezi lidmi, doprovázená vzájemnou zvědavostí a připraveností rozšířit si vlastní obzor a přispět tak k odbourávání předsudků. Spolek chápe sám sebe také jako místo setkávání nejen pro Čechy žijící v Drážďanech a v celém Sasku, ale i pro širokou německou a mezinárodní veřejnost, která by se chtěla o České republice dozvědět víc.